Miten kertaan kirjoituksiin?

Tämän sivuston tarkoituksena on ohjata sinua kertaamaan rinnakkain useampaa kurssia. Näin saat paremman kokonaiskuvan historiasta. Jos tämä työtapa tuntuu vaikealta, voit kerrata kursseja yksi kerrallaankin. Vanhoihin YO-tehtäviin kannattaa syventyä vasta kun olet lukenut hyvin kurssisisällöt.

historian tehtävien pääsivulle

YTL:n laatimat hyvän vastauksen piirteet löytyvät klikkaamalla pääsivulta kyseistä koekertaa.

Hi1 tai eHi1:

Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa:

Tässä laatikossa näkyy Hi1- kurssin osalta muutama tärkeä asia.

Hi3 tai eHi2:

Itsenäisen Suomen historia:

Tässä laatikossa näkyy Hi3 / eHi2- kurssin osalta muutama tärkeä asia.

Hi2 tai eHi3:

Kansainväliset suhteet:

Tässä laatikossa näkyy Hi2 / eHi3- kurssin osalta muutama tärkeä asia.

Hi4 tai eHi4:

Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys:

Tässä laatikossa näkyy Hi4- kurssin osalta muutama tärkeä asia.

Hi5 tai eHi5:

Ruotsin itämaasta Suomeksi:

Tässä laatikossa näkyy Hi5- kurssin osalta muutama tärkeä asia.

Lukiessasi kiinnitä huomiota seuraaviin näkökulmiin:

Ohjeita esseen kirjoittamiseen

Essee on asiatekstityylinen vastaus. Siinä tulee olla selkeä kappalejako. Omaa otsikkoa ei tarvitse, vaan tehtävän numero riittää. Jos tehtävässä on useampi alakohta, esim. a), b) ja c), kirjoita samalla logiikalla. Osat voi erottaa tyhjällä rivillä.

Esseen kappale muodostuu n. 3-5 lauseesta. Kappaleessa on yksi osa tai asiakokonaisuus. Esimerkiksi jos kirjoitat teollistumisen seurauksista, kappaleet voisivatolla vaikkapa teollistumisen taloudelliset seuraukset, poliittiset seuraukset, ekologiset seuraukset jne. Johdanto-, ja yhteenvetokappaleet voivat olla myös hyvä ajatus. Johdannossa voi esitellä yleisellä tasolla aiheen ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet. Älä esittele yhteenvedossa enää uutta tietoa.

Esseen tulee olla hyvällä kielellä kirjoitettua, joten kiinnitä kieliasuun huomiota. Kapulakielestä ei kuitenkaan saa lisäansiota. Vältä "sinä" - passiivia sisältäviä kuvauksia. Älä myöskään selitä johdannossa, mitä tulet kertomaan. Vältä myös kysymysmuotoisia väittämiä, varsinkin jos et vastaa itse niihin. Pidä huoli siitä, että vastaat kaikkiin tehtävänannon näkökulmiin, ja tuot esille kaikki oleelliset näkökulmat. Aiheen rajaaminen siten, että esität mahdollisimman kattavan kokonaisuuden menemättä aiheesta ulos, on taitolaji, jossa kehityt.

Melko usein historian esseessä toimii jokin seuraavista rakenteista:

Syyt - Ilmiö/tapahtuma - seuraukset.

Vertailu ilmiö A, ilmiö B, tai aikakausi A, aikakausi B. => vertaatko taloutta, kulttuuria, vai mitä?

Jos tehtävänannossa on tekstiä, kuvaa tai muuta aineistoa, tulee sitä käyttää. Suora kopiointi ei ole ansiokasta. Sinun tulee osoittaa, että ymmärrät kuvan sanoman, tai tekstin olennaiset ajatukset. Osaat liittää ne tehtävänannon tarjoamaan laajempaan aiheeseen, kuten aikakausi tai jokin tapahtuma. Teksteissä pitää harjoittaa lähdekritiikkiä: Kuka kirjoitti, mistä asemasta käsin, kenelle? Onko teksti puolueeton? Uutinen? propagandaa? Muistelmaa? Useamman tekstilähteen vertailussa on erityisesti hyvä selittää tekstien mahdolliset eroavaisuudet.