VR-laitekokeiluja eri ohjelmistoilla 26.11.2020 

Anne Aavamaa 

Kokeilussa olleet ohjelmistot: Tiltbrush, Blocks, Google Earth, Share Care VR 

Neljä vapaaehtoista ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa pääsivät kurssin MAYS00 kurssipäätöspäivänä kokeilemaan VR-laitteiden käyttöä. Kyseisen ryhmän opiskelijat valitsin kokeiluun, koska soveltavan kurssin kurssipäätöspäivän ohjelma oli varsin vapaasti rakennettavissa ja osana kokeilua testattiin myös matematiikan opiskeluun mahdollisesti sopivaa ohjelmistoa. (Mahdollisesti tekniikan sovellukset myös innostavat matematiikan opiskeluun.)  

Kokeilun tarkoituksena oli saada opiskelijoilta alustavia käyttökokemuksia, joiden pohjalta voisi lähteä rakentamaan varsinaisia VR-opetuskokeiluita. 

Testasin eri ohjelmistoja koululla tyhjässä luokkatilassa noin viikkoa ennen opiskelijoiden kokeiluja. Google Earth -ohjelmistoa testasin myös kotikokeiluna aiemmin syksyllä.  

Tässä raportissa esitän kunkin ohjelmiston kohdalla omat arvioni ohjelmiston soveltuvuudesta opetuskäyttöön sekä opiskelijoiden kommentteja, joita kirjasin ylös heidän kokeilujensa yhteydessä. Lopuksi esitän vielä yleisiä huomioita kokeiluihin liittyen. 

VR-laitteisto oli rakennettuna koulumme tietokoneluokkaan etukäteen, ja koulumme IT-tuki ehti aloittaa kokeilut opiskelijoiden kanssa, kun itse olin vielä sidottuna kurssipäätöspäivän muuhun ohjelmaan.  

Blocks 

Tämän Googlen tekemän ohjelmiston avulla voi helposti luoda 3-ulotteisia kappaleita virtuaaliavaruudessa sekä rakentaa niistä erilaisia rakennelmia. Tavoitteeni oli tutkia, voisiko tätä ohjelmistoa soveltaa matematiikassa geometrian kurssilla esim. havainnollistamaan tai mallintamaan avaruuskappaleisiin liittyvää matematiikkaa. Totesin, että ohjelmistolla oli hauska tehdä erilaisia rakennelmia ja esimerkiksi värittää niitä, mutta oman arvioni mukaan hyöty matematiikan opiskeluun olisi melko vähäinen.  

Opiskelijan arvio vastasi aikalailla omaani; hänen mielestään ohjelmiston käyttö oli “hienoa” eikä siinä hänen mukaansa “ollut valittamista”. Hänen arvionsa mukaan ohjelmisto soveltuisi esimerkiksi kuvaamataidossa 3D-veistosten tekemiseen, mutta ei luultavasti kauheasti edistäisi oppimista matematiikassa.  

Tilt Brush 

Ohjelmiston avulla voi maalata 3D-tilassa virtuaalitodellisuudessa. Tämä ohjelmisto tuntui vaikuttavalta monine mahdollisuuksineen ja visuaalisine efekteineen. Tulin varsin vakuuttuneeksi siitä, että tätä ohjelmistoa kannattaisi hyödyntää kuvaamataidon opetuksessa; lähtisin ehdottamaan tämän ohjelmiston käyttöä koulumme kuvaamataidon opettajalle. 

Ohjelmistoa kokeilleiden opiskelijoiden mukaan Tilt Brush oli todella hauska ja jännitävä käyttää. He kertoivat, että alkuun tuntui hieman pelottavalta ennen kuin tottui virtuaaliympäristöön. Totesimme yhdessä, että alkuun vaatii aika paljon aikaa totutella ohjainten käyttöön ja toimintoihin;  jotta pystyy tekemään varsinaisen maalauksen tai muun teoksen, tulee ensin harjoitella ja kokeilla eri toimintoja aika pitkään. Teimme lisäksi havainnon, että silmälaseja tarvitseva opiskelija näki ihan hyvin VR-laseilla, vaikka joutuikin ottamaan omat silmälasinsa pois.  

Opiskelijat arvioivat myös, että ohjelmistoa voisi käyttää kuvaamataidon tunneilla. Heidän arvionsa mukaan olisi parempi, jos opiskelija saisi itse valita aiheen sen sijaan, että opettaja antaisi aiheen ja opastaisi tekemistä.  

Google Earth 

Ohjelmiston avulla voi tutkia maapalloa varsin tarkasti virtuaalitodellisuudessa. Omien kokeilujen perusteella innostuin ohjelmiston käytöstä opetuksessa. Ohjelmistosta voisi olla hyötyä maantiedon opetuksessa; voisi käydä katsomassa esim. Grand Canyonia tai Mount Everestiä tai maailman eri kaupunkeja. Myös historian opetus voisi hyötyä ohjelmistosta; toisiko elämyksellisyys jotain lisää opiskeluun? Miten käynti esim. Akropolis-kukkulalla elävöittäisi historian tarinoita? Miksei myös fysiikassa voisi tuoda elämyksellisyyttä jonkun tutkimusasetelman tai ongelman lähtökohtien luomiseksi (esim. ilmanpaineeseen liittyvät tehtävät)? Kokeilujen pohjalta ehdotin Google Earth -ohjelmiston  kokeilua koulumme maantiedon ja historian opettajille.  

Ohjelmistoa kokeili kaksi opiskelijaa. He kokivat virtuaaliympäristön aidon tuntuisena. Yllätyksekseni molemmat kommentoivat, että kokemus oli jonkin verran pelottava; tuntui esimerkiksi, että törmää johonkin. Myös kaupunkien autius tuntui heistä ahdistavalta, kun kadut olivat tyhjiä. Myös alas katsominen tuntui pelottavalta ja ylhäällä horjutti. Opiskelijoiden arvion mukaan ohjelmistosta voisi olla hyötyä maantiedon, historian ja kuvaamataidon (arkkitehtuurin historia) opiskelussa. (Mielestäni varsin luova idea opiskelijoilta tuo arkkitehtuurin historia!) 

Sharecare VR 

Ohjelmisto simuloi ihmiskehon toimintaa varsin yksityiskohtaisesti; sen avulla voi tutkia realistista ihmisen kehoa, sen soluja, elimiä ja elinten toimintaa. Tämä ohjelmisto olisi ehdottomasti kokeilemisen arvoinen biologian tunnilla. Päätinkin ehdottaa tätä ohjelmistoa kokeiltavaksi biologian tunnilla. Ohjelmiston kieli on englanti, joten se soveltuisi hyvin käytettäväksi myös englannin tunnilla!  

Ohjelmistoa ehti kokeilla ainoastaan yksi opiskelija – tutkimme hänen kanssaan erityisesti ihmisen sydäntä sekä aivoja.  Alkuun hänestä tuntui hyvin pelottavalta ja  puistattavalta, mutta hän kertoi kokeilun kuluessa päässeensä yli alun inhottavasta tunteesta. Lopuksi hän totesi, että tämä oli “oikeastaan aika siistiä”. Hän koki haittapuolena sen, että käsitteet olivat englanninkielisiä. Muuten hän arvioi, että ohjelmistoa voisi hyvin käyttää ihmisen biologian opiskelussa.  

Yleisiä huomioita 

Kaikkiin kokeiltuihin ohjelmistoihin pätee se, että opettajan täytyy olla melko hyvin perehtynyt ohjelmiston ja ohjaimien käyttöön, jotta pystyy opastamaan opiskelijaa selkeästi ja tehokkaasti. 

Selkeä haittapuoli VR-laitteiden käytössä on se, että niiden tehokas hyödyntäminen opetuksessa vaatii paljon aikaa. Osa ohjelmistoista vaatii myös opettajan intensiivisistä läsnäoloa. Jos haluaa, että koko opetusryhmä pääsee osallistumaan VR-laitteilla tapahtuvaan opetukseen, täytyy ryhmän olla varsin pieni. Teknistä puolta (esim. ohjainten käyttöä) voi toki opastaa esim. koulun IT-tuki, mikäli se on mahdollista. Mahdollisesti opiskelijat voisivat myös neuvoa toisiaan?  

Yhden opiskelijan käyttöaika on käytännössä sen verran lyhyt, että uskoakseni monissa reaaliaineiden käyttöön soveltuvissa ohjelmistoissa tarvitaan opettajaa selostamaan ja ohjaamaan havaintojen tekemistä oppimiskokemuksen hyödyn maksimoimiseksi. Toimivaa voisi olla, jos ohjelmistoihin saisi jonkinlaisia opastettuja kierroksia. Tällöin kielenä luultavimmin olisi englanti, mutta integraatiolle eri oppiaineiden välillä (esim. biologia ja englanti) onkin suotuisaa luoda puitteita.  

VR-laitteiden käyttö opetuksessa elävöittää opetusta ja luo nähdäkseni visuaalisia ja tunneperäisiä muistijälkiä, jotka uskoakseni auttavat tietorakenteiden konstruointia.  

Tähänastisten kokemusteni perusteella voisin sanoa, että opiskelijat ovat innostuneet VR-laitekokeilujen pohjalta aiheista, joita VR-laitteiston avulla on tuotu heidän nähtäväkseen ja koettavakseen. Myös kiinnostus ja innostus itse VR-laitteita kohtaan on tuntunut ainakin jonkin verran lisääntyneen.