Käytetty ohjelmisto: Kodon 

Opettajat: Anne Aavamaa ja Taina Erling 

VR-laitteiden käyttö/kokeilu kuviksessa (KUS06 – Rakentelu ja keramiikka -kurssi) 

Kuvataiteen VR-laitekokeiluksi olimme alun perin kaavailleet Tilt Brush -ohjelmistoa, mutta ohjelmaan paremmin tutustuttuamme totesimme, että se ei ollut soveltuva Rakentelu ja keramiikka -kurssin tehtäviin. Tilt Brush -ohjelma tuntui muutenkin pedagogisesti hankalalta; piirtäminen tuntui vaikealta, sillä tuntui kuin “kynä olisi harjanvarren päässä kiinni”. 

Kurssille KUS06 katsoimme sopivammaksi Kodon-ohjelmiston, joka soveltuu hyvin muotoiluteemaan. Kokeiluun osallistuneet opiskelijat muotoilivat veistoksia vapaamuotoisesta massasta ja/tai valmiista malleista esim. pääkallo, ihmisvartalo, kylkiluut jne. Lisäksi oli mahdollisuus vierailla The Vr Museum of Fine Art –ohjelmassa. 

Kokeilut toteutettiin kuvataiteen tunneilla 20.1. ja 22.1. sekä kurssipäätöspäivänä 31.1. Kokeiluun valittiin 5 vapaaehtoista opiskelijaa. Kuvataiteen opettaja perehdytti opiskelijoita yhdessä IT-tukihenkilön kanssa. IT-tuki oli apuna myös teknisten ongelmien ratkaisemisessa. Muu ryhmä teki kokeilujen aikana itsenäisesti muita kurssitöitä. Aikaa VR-laitekokeiluun käytettiin 30 – 45 min per opiskelija; joku opiskelija kokeili parinakin kertana.  

Opiskelijoiden kokemuksia 

Kokeiluun osallistuneet opiskelijat listasivat monia positiivisia huomioita kokeiluun liittyen. Heidän arvionsa mukaan uusi tekniikka ja uudet työtavat ovat mielenkiintoisia ja tulevaisuuden juttuja. Heidän mielestään työstäminen sähköisesti oli helpompaa; he kokivat, ettei tarvitse “oikeasti” osata, ja valmista tulee helposti. He huomioivat, että VR-laitteilla muotoilu on siistiä, eikä jälkiä tarvitse siivota.  Positiivisena puolena nähtiin myös se, että toimintoja oli helppo kumota, jos ei ollut itse tyytyväinen. Myös keskittyminen koettiin helpoksi.  

Negatiivisina puolina opiskelijat mainitsivat hartioiden ja käsien väsymisen sekä pyörryttävän tunteen. Myös pitkään seisominen tuntui raskaalta.   Myös tekniset ongelmat haittasivat kokeilua jonkin verran: ohjelman saaminen käyntiin kesti välillä aika kauan jostain ongelmista johtuen, välillä ohjelma lakkasi toimimasta kokonaan. 

Opiskelijoiden mielestä tehtävä työ olisi tarpeen suunnitella etukäteen, sillä sähköisessä ympäristössä “tulee vain tehtyä fiilispohjalta”. Heidän mielestään myös ohjelman toimintojen ja mahdollisuuksien opiskeluun tulisi varata reilusti aikaa ja ohjausta. 

KUS06-ryhmässä oli myös opiskelijoita, joita ei VR-laitekokeilu ei innostanut yhtään ja he eivät halunneet kokeilla ohjelmistoja lainkaan.  

Kuvataiteen opettajan kokemuksia 

VR-laitteilla tapahtuva opetus tuo hyvää vaihtelua tavalliseen työskentelyyn ja luultavammin tulevaisuudessa voi laitteiden ja ohjelmistojen kehittyessä tehdä pedagogisesti haastaviakin töitä. Erilainen työtapa tuntuu motivoivan ainakin osaa opiskelijoista.  

Haittapuolina kokeilussa esille nousi useampia seikkoja. VR-laitteisto vie luokassa paljon tilaa ja tuntuu työläältä koota ja purkaa luokkaan.   Laitteisto voisi olla jossakin toisessa tilassa jo valmiiksi koottuna, mutta tällöin opettajan pitäisi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa.  

Myös seuraavat haasteet liittyivät ajankäyttöön: opettajan pitäisi opiskella laitteet ja ohjelma hyvin, mikä vie paljon aikaa muun arkityön lisäksi. Tärkeää olisi myös löytää pedagogisesti mielekäs ja merkityksellinen tapa käyttää laitteita ja ohjelmia. Lisäksi vain yksi  (tai kaksi) opiskelijaa voi käyttää laseja kerrallaan. Oikeastaan olisi hyvä, jos VR-työskentelyyn varattaisiin kokonainen kurssi. Tällöin laitteet ja ohjelmiston ehtisi ensin opetella hyvin, ja sen jälkeen niillä pystyisi tekemään onnistuneesti harjoitustöitä. 

Tekniset ongelmat haittasivat kokeilua: ohjelmistot eivät aina lähteneet hyvin käyntiin, jolloin tarvittiin it-tukihenkilöä avuksi. Myös ohjelman työkalut tuntuivat melko ”kankeita”; tarkka työskentely ja hienosäätö oli vaikeaa –  datahanskat voisivat olla ohjamia sopivammat  tarkkaan työskentelyyn. 

Suunnitelmia jatkoon 

Suunnitelmissa on ottaa VR-laitteita käyttöön jatkossakin. Käyttö tullee edelleen olemaan kokeiluluontoista, sillä tällä resurssilla aika ei riitä esim. kaikille pakollisen kurssityön tekemiseen. Kodon-ohjelmaa on suunnitteilla käyttää edelleen vastaavassa tarkoituksessa. Myös muita ohjelmia, kuten Tilt Brush, voisi harkita. Taidemuseovierailut voisivat olla hyvä lisä kursseille.