Teleporttaa avatarisi Sotunki-saarelle: kokonainen äidinkielen kurssi virtuaalisesti!

Syksyllä 2016 Sotungin etälukiossa voi opiskella täysin uudella tavalla. Toisessa jaksossa äidinkielen uuden opetussuunnitelman mukainen ÄI4-kurssi järjestetään kokonaan Second Lifen virtuaalimaailmassa.

masa vaikutusOppitunnit järjestetään virtuaalisella Sotunki-saarella ja kurssitehtävät sekä kurssikoe tehdään virtuaalisesti. Opiskelijat toimivat virtuaalimaailmassa avatar-hahmon avulla. Virtuaalisella äidinkielen kurssilla opiskelu on kokemuksellista ja elämyksellistä: Opiskelija pääsee seikkailemaan Retoriikkakoulussa, Propagandapalatsissa ja jopa Mars-planeetalla.

Second Life on ollut opetuskäytössä Sotungin etälukiossa jo vuodesta 2010 lähtien.

Kuluneen lukuvuoden aikana jopa puolet äidinkielen kurssilaisista on suorittanut tehtäväosuuksia Second Lifessa. Myös fysiikassa ja historiassa opiskelijat tekevät tehtäviä virtuaalimaailmassa. propteht_001

Second Life -virtuaalimaailman opetuskäytön kehittäminen on osa Opetushallituksen rahoittamaa Sotungin lukion ja etälukion hanketta ”Lukion uudet työtavat – kohti kokonaisvaltaista arviointikulttuuria”.

Lisätietoja
http://www.etalukio.fi > Second Life
http://www.sotunki.fi Koulun kotisivut
http://www.sotunginluuta.fi Hankkeen sivut

Heidi Heikkilä, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, heidi.heikkila@eduvantaa.fi 050 337 1845

Jukka Karvinen, hankekoordinaattori jukka.karvinen@eduvantaa.fi 041 5451 889

Esa Partanen, rehtori, esa.partanen@vantaa.fi

 

 

Mitä muutoksia uusi opetussuunitelma tuo arviointiin

Mitä muutoksia arviointiin uusi ops tuo tullessaan? Mitä tulee kehittää? Aineryhmät kokosivat syksyn 2015 alussa uuden opetussuunnitelman luonnoksesta asioita, jotka eniten muuttuvat oppiaineiden arvioinnissa.

Opinto-ohjauksen arviointi
Arvioinnissa tulee enemmän vielä suunnitella arviointitaitojen kehittyminen. Itsearviointia ja omien tavoitteiden asettelua suunniteltava enemmän integroiduksi kokonaisuudeksi.
(Ykköset-kakkoset-kolmoset. Eri ikäisinä tehdään asioita eri tavalla.)
Ykköset: enemmän kehitetään vertaisarviointia. Pienryhmätyöskentelyä. Abeja mukaan tutoroimaan yo- ja kurssivalinta-asioissa. Pakollinen ohjaustapaaminen á 20min.
Kakkoset: työelämä- ja jatko-opintovalintojen tueksi enemmän pienryhmä- ja vertaisohjausta.
Abit: itseohjautuvaa kurssisisältöjen ja tavoitteiden suunnittelua.

Matemaattiset aineet

 • arvosana perustuu monipuoliseen näyttöön kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ->oppiminen
 • voidaan käyttää tukena keskustelua arvosanan antamisessa
 • muita arvioinnin muotoja esim. palautekeskustelu, itse- ja vertaisarviointi
 • muutoksia, voisi olla pienempiä välitestejä -> nopea palaute tai itsearviointi
 • yhteisen kurssin arviointi mietityttää, voiko tuleva kympin MAB-opiskelija saada kympin MAY-kurssista?

Taito- ja taideaineet
Huomioita, vertailua vanhan ja uuden opsin välillä:

 • arvioinnin tavoitteissa nousee keskiöön käsite oppiminen
 • itse- ja vertaisarviointi esillä (vertaisarviointi uusi käsite)
 • arviointi on jatkuvaa, arvioidaan koko oppimisprosessia
 • arvot, asenteet ja henkilökohtaiset ominaisuudet eivät saa olla arvioinnin kohteena

Kielet
Pyrimme kehittämään seuraavia osa-alueita:

 • itse- ja vertaisarviointi
 • opiskelijan ja opettajan väliset keskustelut (esim. koeviikolla ryhmäkeskusteluja, nykyistä lyhyempi koe koeviikolla)
 • itsearviointilomakkeen kehittäminen aineryhmässä

Äidinkieli ja kirjallisuus

 • Vanhan ja uuden opsin keskeisemmät arviointierot
  => vertaisarviointi ja työskentelytapojen valinta
  => opettajan ja opiskelijan välinen (arviointi)keskustelu.
  => opiskeluasenteet eivät saa olla arvioinnin kohteena
 • Muutokset
  => henkilökohtaisen palautteen lisääminen (kirjallinen ja suullinen palaute)
  => opettajan ja opiskelijan väliset keskustelut arvosanan antamisen tukena
  => itsearvioinnin lisääminen

Reaaliaineet

 • Arviointi kurssin läpi ulottuvana pitkäaikaisena prosessina esimerkiksi prosessikirjoittamisen tai muiden suorite-palaute-tyyppisten tehtävien kautta.
 • Itsearviointi ohjaisi opiskelijoita analyyttisempään ja itseohjautuvampaan opiskeluorientaatioon. Itsearvioinnissa yksi ongelma on, että opiskelijat eivät suhtaudu siihen riittävällä vakavuudella, jos viimekädessä kuitenkin arvosanasta päättää opettaja. Vertaisarviointi voisi tässä suhteessa olla paljon opettavaisempi menettelytapa. Korjaussarja: itse asetettu tavoite, itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi siitä, miten tavoite on saavutettu. Sitten konkreettiset korjausehdotukset, jos tavoite jäi saavuttamatta.
 • Valmentajuutta.
 • Kuinka usein on tullut tehtyä läksyt, kuinka paljon on tullut oltua kännykällä, kuinka paljon oltiin poissa tunneilta voisivat olla vertaisarvioinnin tai itsearvioinnin eräitä kriteereitä.

Kannustavan arvioinnin menetelmiä

Lukuvuoden 1516 aikana koottiin oppiaineittain kannustavan arvioinnin tapoja tai menetelmiä.

Psykologia ja katsomusaineet

 • Luotiin itsearviointilomake ryhmä- ja yksilötyöskentelylle
 • Kahdenkeskinen kannustava ja kehittävä palaute prosessiesseestä
 • Arvostelun sijaan yritämme arvostaa opiskelijoiden aikaansaannoksia. Palautekeskustelua, jossa toteamisen sijaan kysytään.
 • Kirjeen kirjoittaminen opettajalle, jossa reflektoidaan tunnelmia, oppimista, ryhmädynamiikkaa
 • Kannustava arviointi tapahtuu meillä suullisesti.

Historia ja yhteiskuntaoppi

 • Fronteriin palautettujen tehtävien kommentointi sanallisesti
 • Kurssin jälkeen itsearviointilomake, jossa myös motivaatioon ja omaan onnistumiseen liittyviä kohtia
 • Suullista palautetta on enemmän => vaikea muuntaa sähköiseksi
 • Kysymyksenasetteluun keskittyminen ja keskusteluprosessin jatkaminen.

Kuvataide

 • opiskelijat tekevät prosessivihkoa koko kurssin ajan, tämä sisältää opiskelijan itsearviointia
 • ope antaa säännöllisesti kannustavaa palautetta opiskelijoiden töistä ja työskentelystä
 • vertaisarviointi – opiskelijat arvioivat positiivisessa hengessä toistensa tuotoksia tarralapuille, jotka liimataan arvioitavan työn viereen
 • koepäivänä ope käy jokaisen opiskelijan kanssa lyhyen arviointikeskustelun kurssitöistä, työskentelystä ja kurssin hyvistä ja huonoista puolista, opiskelijan ääni pääsee kuuluviin, samalla opiskelijat palauttavat kurssityöt

Englanti

 • wilman tuntimerkinnät (esim. ’osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn’, ’kehitystä parempaan tapahtunut’)
 • kannustavat wilma-viestit yksittäisille opiskelijoille tai koko ryhmälle
 • sanallinen arviointi wilmassa numeroarvioinnin lisäksi
 • Fronterin kommentti-työkalun käyttö
 • palautteen antaminen kokeista sähköisessä koeympäristössä
 • portfoliotyöskentelyä, vertaisarviointi ja itsearviointi käytössä. Myös ryhmien kanssa suulliset palautekeskustelut työskentelystä koeviikolla. Oman työskentelyn reflektointi sähköiseen palautelomakkeeseen joko Fronterissa tai OneDriven lomakkeella.

Pyrimme kehittämään seuraavia osa-alueita:

 • itse- ja vertaisarviointi
 • opiskelijan ja opettajan väliset keskustelut

Espanja

 • wilman tuntimerkinnät (esim. ’osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn’, ’kehitystä parempaan tapahtunut’)
 • kannustavat wilma-viestit yksittäisille opiskelijoille tai koko ryhmälle
 • sanallinen arviointi wilmassa numeroarvioinnin lisäksi
  Fronterin kommentti-työkalun käyttöRuotsi

  • kannustavaa palautetta kirjallisista töistä ja sanakokeista
  • myönteistä suullista palautetta kurssin aikana tuntityöskentelystä
  • palautelomake kurssista ja oman työskentelyn reflektointi (rub4)
  • sähköinen koe Fronterissa > suora ja välitön palaute koetehtävistä (rub4)
  • vertaisarviointia kirjallisista töistä (rub5)
  • etäkursseilla palaute annetaan sähköisesti Fronterin työkaluilla (esim. kommenttiruutu)

  Matematiikka, fysiikka, kemia

  • etälukiossa palautettavissa tehtävissä annetaan palautetta opiskelijan tekemästä työstä sähköisesti. Korjataan esimerkiksi tehtävä Notebookilla. Parannusehdotuksia ja positiivisia kommentteja laitetaan tehtäviin.
  • etälukio AC-tunnilla palautetta yleisestä hyvästä toiminnasta
  • wilmaan positiivisia merkintöjä (esim. ”Selvää kehitystä”)
  • palautekeskustelu esimerkiksi välikokeen palauttamisen yhteydessä
  • suullista palautetta oppitunnilla
  • kokeissa palautetta sanallisesti
  • google-forms tms. kysely kursseille. Selvitetään millaisina opiskelijat näkevät omat taitonsa olevan soveltaen Bloomin taksonomiaa.
   • kurssikohtaisesti esim. puolessa välissä kurssia
   • tavoitteena kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja
   • tuloksia käytetään pohjana esim. palautekeskustelussa kurssin aikana

  S2

  • opiskelijat arvioivat omaa ja ryhmäläisten työpanosta yhteisessä projektissa (kirjallinen lomake), myös keskustelua projektista, työmäärästä ja kysymyksistä opettajan kanssa
  • opiskelijat arvioivat itse oman luetun ymmärtämisen kokeensa (arviointi tehdään tablettien ja Fronterin testityökalun avulla)
  • prosessikirjoitelma: vertaispalautetta ja myös opettajan antama palaute, arvosana tulee prosessista
  • tunnilla paljon kannustavaa arviointia suullisesti

  Terveystieto

  • yksilö- ja ryhmätöiden vertaisarviointia
  • prosessiesseen kirjottaminen ja parantaminen annetun palautteen jälkeen
  • henkilökohtaisempi palaute ja arviointi kurssien aikana

  Musiikki

  • kurssin aikana sanallista, kannustavaa palautetta koko ryhmälle ja yksittäin tunneilla
  • lyhyt palautekeskustelu ryhmittäin tai yksitellen kurssin lopussa
  • itsearviointi- ja palautelomake kurssin lopuksi –> teen yhteenvedon kurssipalaute-tuokiolle
  • voisi kokeilla sähköistä palautelomaketta?