Koeviikko uusiksi

Koeviikko kuuluu luokattomaan lukioon – vai kuuluuko? Osana hankkeen arvioinnin kehittämisprosessia päätimme kokeilla erilaisia tapoja järjestää kurssipäätösviikkoa. Tässä hieman kokemuksia näistä malleista.

Malli1: keskellä jaksoa tuplatunnit, joka mahdollistaa arviointikeskusteluja ja pidempää työskentelyä keskellä jaksoa. Tätä hyödynnettiin eri tavoin. Jotkut käyttivät tuplatunnin vierailuihin, toiset taas pitivät normaalin oppitunnin. Esimerkiksi uonnontieteissä pystyy tuplatunnin aikana tekemään kokeellista työskentelyä pitkäjänteisemmin. Myös esseen tekemiseen oli hyvin aikaa, ei tarvinnut keskeyttää ja jatkaa muutaman päivän päästä. Hyviä kokemuksia tuli myös pienestä pistarista ja ryhmätöistä, joiden aikana pystyttiin pitämään arviointikeskustelua. Arviointikeskustelun pitäminen keskellä jaksoa auttoi opiskelijaa ohjaamaan / korjaamaan omaa työtään vielä ennen kurssin loppua. Joissakin aineissa tuplatunti mahdollisti elokuvan tai dokumentin katsomisen ja sen jälkeen analyysikeskustelut tai dokumenttiin pohjautuviin kysymyksiin vastaamisen. Tuplatunti-mallin sisäänajo vaatisi useamman toiston. Tämä malli voisi olla hyvä myös yhdistettynä pidempään kurssipäätöspäivään.

Malli2: Kurssipäätöspäivä. Koko päivä kurssipäätökseen 8:45-14:55. Opettajat loivat tähän eri tapoja. Tässä mallissa hyviä puolia on sen selkeys. Yksi päivä on kokonaan varattu kurssipäätökseen ja opettaja voi sen suunnitella haluamallaan tavalla. Aikaa on erilaisiin koemuotoihin ja ryhmätöihin. Joissakin aineissa on koettu hyväksi pitää kurssipäätöspäivänä esitelmiä ja töiden viimeistelyjä. Jotkut ovat kokeneet hyvänä ajan mahdollistamat arviointikeskustelut. Myös vierailut koulun ulkopuolelle on kätevä toteuttaa kurssipäätöspäivänä.

Eräs opettaja kertoi järjestäneensä kurssipäätöspäivän tavoitteen niin, että hänellä on päivän päätteeksi opiskelijoiden arviointi tehty. Eli kurssipäätöspäivään loppuu myös opettajan arviointityö. Tämä tietenkin vaatii sen, että kirjalliset tehtävät ja niiden arviointi on tehty jo kurssin aikana.

Ongelmiakin on tullut. Jos opettaja on kokonaan poissa, miten saa järjestettyä sijaisen, joka pystyy hyvinkin vaativan kurssipäätöspäivän vetämään? Sama ongelma tulee opiskelijalle, jos hän on poissa. Miten hänelle järjestetään aika arviointikeskustelulle? Pelkkä lyhyt uusintakoe ei välttämättä ole yhteismitallinen vaativan kurssipäätöspäivän kanssa. Myös arviointikeskustelut vaatinevat opettajan, joka pystyy antamaan palautetta kurssin aikaisesta toiminnasta.

Päivän pituus on myös ollut haastavaa. Toisaalta opiskelijalla on hyvin aikaa keskittyä kokeen tekemiseen ja mahdollisen lisäajan tarvitsijat voivat tämän hyödyntää mutta toisaalta opiskelijoiden tuotosten tekovauhti on hyvin erilainen ja sen minkä yksi tekee puolessa tunnissa toinen suorittaa oman työnsä kahdessa tunnissa. On hankalaa suunnitella esimerkiksi ryhmätöiden tekemistä kokeen jälkeen, kun osalla koe saattaa olla vielä kesken. On myös huomattu, että jotkut opiskelijat tekevät tehtäviä ”liian pitkään”. Tämä on luonut tarpeen, että osaan tehtävistä tulee tehdä tehokkaan tekemisen takia aikarajat. On hyvä opettaa opiskelijaa myös siihen, että aikaa ei aina ole ”rajattomasti” käytössä. Opiskelijalle tuottaa myös hankaluuksia se, että seuraavana päivänä on myös kurssipäätös ja tähän valmistautumiseen ei ole kunnolla aikaa, jos päivä venyy yli kolmeen iltapäivällä.

Malli3: Pohjatunti edellisenä päivänä tai kurssipäätöspäivän aamuna ja koe tämän jälkeen.Tämä malli on ehkä perinteisin koeviikon järjestämistapa. Hyviä puolia on myös selkeys. Pohjatunti antaa vielä mahdollisuuden kertaamiseen ja uusien asioiden opiskeluun ja jos pohjatunti on koetta edellisenä päivänä voi vielä kerrata lisää illalla. Huonona puolena on se, että oppiminen voi jäädä pintapuoliseksi ”viime hetken tärppien” kalasteluksi.

Osaamisen tunnustaminen saksan näyttökokeella

Syksyllä 2017 Sotungin etälukiota käyvä Susanna aloitti saksan opinnot allekirjoittaneen ohjauksessa. Käytyään menestyksellisesti ensimmäiset kaksi kurssia, jotka etälukiossamme ovat tarjolla, opiskelija tiedusteli mahdollisuutta jotenkin saada jatkaa saksan kielen opintojen parissa. Hänen vakaana aikomuksenaan oli vielä osallistua saksan ylioppilaskirjoituksiin.

Ongelmaksi opiskelijan haaveiden tielle näytti muodostuvan se, ettei Sotungin etälukiossa ole tähän mennessä järjestetty opetusta kuin lyhyen sab3-saksan kahdessa ensimmäisessä kurssissa. Koulun opetussuunnitelmatasolla toki valmius myös kurssien sab33-sab38 järjestämiseen on ollut olemassa.

Keskusteluissa opiskelijan kanssa kävi ilmi, että hänellä oli aikaisemmin muualla hankittua osaamista saksan kielessä. Näistä kahdesta Kansanvalistusseuran etäopistossa käymästään laajahkosta kurssista oli kerennyt kulua jo melkein kymmenen vuotta. Etälukion johdon kanssa päädyttiin siihen, että opiskelijaan voitaisiin soveltaa aikuislukion uuden opetussuunnitelman hengessä muualla hankitun osaamisen näyttömahdollisuutta.

Yhdessä opiskelijan kanssa sovittiin, että edettäisiin kurssi kerrallaan aloittaen sab33-kurssista, johon aiemmin hankitun osaamisen näyttömahdollisuutta sovellettaisiin. Opiskelija hankki kyseisen kurssin kirjan ja kertaili opettajan antamien ohjeiden mukaisesti kurssiin kuuluvan kieliopin ja sanaston. Opettaja ja opiskelija olivat viikoittain yhteydessä, jotta opiskelija saattoi kysellä neuvoa ja saada tekemiään harjoituksia tarkastetuksi. Opettaja laati opiskelijalle Fronter-ympäristöön erilaisia testejä opiskelijan itsearvioinnin tueksi.

Opiskelijan kanssa sovittiin myös, että opiskelija suorittaisi sab33-kurssin sisältöjä vastaavan kokeen, johon kuuluisi myös kuullunymmärrysosio. Tämä varsinainen näyttökoe loisi pohjan opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle. Ennen koetta opiskelijan kanssa viikkojen ajan käyty ohjaustyö, hänen palauttamansa kirjalliset työt ja nauhoittamansa suulliset tehtävät toimivat jatkuvana näyttönä kurssiarvosanaa määritettäessä. Varsinainen näyttökoe kesti kaikkineen noin 3 tuntia. Näyttökoetta varten vaadittu työmäärä pyrittiin pitämään kohtuullisena. Opiskelijan palava intohimo saksan kieleen kuitenkin ilmeni hänen tekemässään erittäin kattavassa ja tunnollisessa kertaustyössä ennen näyttötilaisuutta. Työtunteja hän ei tuntunut laskevan.

 Opiskelija koki näytön antamisen myönteisenä asiana ja oli kiitollinen voidessaan edetä saksan opinnoissaan tällaista tietä. Näytön antamisen mahdollisuus tämän kurssin ja tulevaisuudessa myös muiden saksan kurssien osalta luo opiskelijalle polun kohti ylioppilaskirjoituksiin osallistumista. Opiskelija sai prosessin aikana myös kaivattua henkilökohtaista palautetta taidoistaan ja jatkuvaa tukea näyttökokeeseen valmistautuessaan.

 Juha Hirvonen
ruotsin- ja saksan lehtori