Syksyllä 2017 Sotungin etälukiota käyvä Susanna aloitti saksan opinnot allekirjoittaneen ohjauksessa. Käytyään menestyksellisesti ensimmäiset kaksi kurssia, jotka etälukiossamme ovat tarjolla, opiskelija tiedusteli mahdollisuutta jotenkin saada jatkaa saksan kielen opintojen parissa. Hänen vakaana aikomuksenaan oli vielä osallistua saksan ylioppilaskirjoituksiin.

Ongelmaksi opiskelijan haaveiden tielle näytti muodostuvan se, ettei Sotungin etälukiossa ole tähän mennessä järjestetty opetusta kuin lyhyen sab3-saksan kahdessa ensimmäisessä kurssissa. Koulun opetussuunnitelmatasolla toki valmius myös kurssien sab33-sab38 järjestämiseen on ollut olemassa.

Keskusteluissa opiskelijan kanssa kävi ilmi, että hänellä oli aikaisemmin muualla hankittua osaamista saksan kielessä. Näistä kahdesta Kansanvalistusseuran etäopistossa käymästään laajahkosta kurssista oli kerennyt kulua jo melkein kymmenen vuotta. Etälukion johdon kanssa päädyttiin siihen, että opiskelijaan voitaisiin soveltaa aikuislukion uuden opetussuunnitelman hengessä muualla hankitun osaamisen näyttömahdollisuutta.

Yhdessä opiskelijan kanssa sovittiin, että edettäisiin kurssi kerrallaan aloittaen sab33-kurssista, johon aiemmin hankitun osaamisen näyttömahdollisuutta sovellettaisiin. Opiskelija hankki kyseisen kurssin kirjan ja kertaili opettajan antamien ohjeiden mukaisesti kurssiin kuuluvan kieliopin ja sanaston. Opettaja ja opiskelija olivat viikoittain yhteydessä, jotta opiskelija saattoi kysellä neuvoa ja saada tekemiään harjoituksia tarkastetuksi. Opettaja laati opiskelijalle Fronter-ympäristöön erilaisia testejä opiskelijan itsearvioinnin tueksi.

Opiskelijan kanssa sovittiin myös, että opiskelija suorittaisi sab33-kurssin sisältöjä vastaavan kokeen, johon kuuluisi myös kuullunymmärrysosio. Tämä varsinainen näyttökoe loisi pohjan opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle. Ennen koetta opiskelijan kanssa viikkojen ajan käyty ohjaustyö, hänen palauttamansa kirjalliset työt ja nauhoittamansa suulliset tehtävät toimivat jatkuvana näyttönä kurssiarvosanaa määritettäessä. Varsinainen näyttökoe kesti kaikkineen noin 3 tuntia. Näyttökoetta varten vaadittu työmäärä pyrittiin pitämään kohtuullisena. Opiskelijan palava intohimo saksan kieleen kuitenkin ilmeni hänen tekemässään erittäin kattavassa ja tunnollisessa kertaustyössä ennen näyttötilaisuutta. Työtunteja hän ei tuntunut laskevan.

 Opiskelija koki näytön antamisen myönteisenä asiana ja oli kiitollinen voidessaan edetä saksan opinnoissaan tällaista tietä. Näytön antamisen mahdollisuus tämän kurssin ja tulevaisuudessa myös muiden saksan kurssien osalta luo opiskelijalle polun kohti ylioppilaskirjoituksiin osallistumista. Opiskelija sai prosessin aikana myös kaivattua henkilökohtaista palautetta taidoistaan ja jatkuvaa tukea näyttökokeeseen valmistautuessaan.

 Juha Hirvonen
ruotsin- ja saksan lehtori