Lukuvuoden 1516 aikana koottiin oppiaineittain kannustavan arvioinnin tapoja tai menetelmiä.

Psykologia ja katsomusaineet

 • Luotiin itsearviointilomake ryhmä- ja yksilötyöskentelylle
 • Kahdenkeskinen kannustava ja kehittävä palaute prosessiesseestä
 • Arvostelun sijaan yritämme arvostaa opiskelijoiden aikaansaannoksia. Palautekeskustelua, jossa toteamisen sijaan kysytään.
 • Kirjeen kirjoittaminen opettajalle, jossa reflektoidaan tunnelmia, oppimista, ryhmädynamiikkaa
 • Kannustava arviointi tapahtuu meillä suullisesti.

Historia ja yhteiskuntaoppi

 • Fronteriin palautettujen tehtävien kommentointi sanallisesti
 • Kurssin jälkeen itsearviointilomake, jossa myös motivaatioon ja omaan onnistumiseen liittyviä kohtia
 • Suullista palautetta on enemmän => vaikea muuntaa sähköiseksi
 • Kysymyksenasetteluun keskittyminen ja keskusteluprosessin jatkaminen.

Kuvataide

 • opiskelijat tekevät prosessivihkoa koko kurssin ajan, tämä sisältää opiskelijan itsearviointia
 • ope antaa säännöllisesti kannustavaa palautetta opiskelijoiden töistä ja työskentelystä
 • vertaisarviointi – opiskelijat arvioivat positiivisessa hengessä toistensa tuotoksia tarralapuille, jotka liimataan arvioitavan työn viereen
 • koepäivänä ope käy jokaisen opiskelijan kanssa lyhyen arviointikeskustelun kurssitöistä, työskentelystä ja kurssin hyvistä ja huonoista puolista, opiskelijan ääni pääsee kuuluviin, samalla opiskelijat palauttavat kurssityöt

Englanti

 • wilman tuntimerkinnät (esim. ’osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn’, ’kehitystä parempaan tapahtunut’)
 • kannustavat wilma-viestit yksittäisille opiskelijoille tai koko ryhmälle
 • sanallinen arviointi wilmassa numeroarvioinnin lisäksi
 • Fronterin kommentti-työkalun käyttö
 • palautteen antaminen kokeista sähköisessä koeympäristössä
 • portfoliotyöskentelyä, vertaisarviointi ja itsearviointi käytössä. Myös ryhmien kanssa suulliset palautekeskustelut työskentelystä koeviikolla. Oman työskentelyn reflektointi sähköiseen palautelomakkeeseen joko Fronterissa tai OneDriven lomakkeella.

Pyrimme kehittämään seuraavia osa-alueita:

 • itse- ja vertaisarviointi
 • opiskelijan ja opettajan väliset keskustelut

Espanja

 • wilman tuntimerkinnät (esim. ’osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn’, ’kehitystä parempaan tapahtunut’)
 • kannustavat wilma-viestit yksittäisille opiskelijoille tai koko ryhmälle
 • sanallinen arviointi wilmassa numeroarvioinnin lisäksi
  Fronterin kommentti-työkalun käyttöRuotsi

  • kannustavaa palautetta kirjallisista töistä ja sanakokeista
  • myönteistä suullista palautetta kurssin aikana tuntityöskentelystä
  • palautelomake kurssista ja oman työskentelyn reflektointi (rub4)
  • sähköinen koe Fronterissa > suora ja välitön palaute koetehtävistä (rub4)
  • vertaisarviointia kirjallisista töistä (rub5)
  • etäkursseilla palaute annetaan sähköisesti Fronterin työkaluilla (esim. kommenttiruutu)

  Matematiikka, fysiikka, kemia

  • etälukiossa palautettavissa tehtävissä annetaan palautetta opiskelijan tekemästä työstä sähköisesti. Korjataan esimerkiksi tehtävä Notebookilla. Parannusehdotuksia ja positiivisia kommentteja laitetaan tehtäviin.
  • etälukio AC-tunnilla palautetta yleisestä hyvästä toiminnasta
  • wilmaan positiivisia merkintöjä (esim. ”Selvää kehitystä”)
  • palautekeskustelu esimerkiksi välikokeen palauttamisen yhteydessä
  • suullista palautetta oppitunnilla
  • kokeissa palautetta sanallisesti
  • google-forms tms. kysely kursseille. Selvitetään millaisina opiskelijat näkevät omat taitonsa olevan soveltaen Bloomin taksonomiaa.
   • kurssikohtaisesti esim. puolessa välissä kurssia
   • tavoitteena kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja
   • tuloksia käytetään pohjana esim. palautekeskustelussa kurssin aikana

  S2

  • opiskelijat arvioivat omaa ja ryhmäläisten työpanosta yhteisessä projektissa (kirjallinen lomake), myös keskustelua projektista, työmäärästä ja kysymyksistä opettajan kanssa
  • opiskelijat arvioivat itse oman luetun ymmärtämisen kokeensa (arviointi tehdään tablettien ja Fronterin testityökalun avulla)
  • prosessikirjoitelma: vertaispalautetta ja myös opettajan antama palaute, arvosana tulee prosessista
  • tunnilla paljon kannustavaa arviointia suullisesti

  Terveystieto

  • yksilö- ja ryhmätöiden vertaisarviointia
  • prosessiesseen kirjottaminen ja parantaminen annetun palautteen jälkeen
  • henkilökohtaisempi palaute ja arviointi kurssien aikana

  Musiikki

  • kurssin aikana sanallista, kannustavaa palautetta koko ryhmälle ja yksittäin tunneilla
  • lyhyt palautekeskustelu ryhmittäin tai yksitellen kurssin lopussa
  • itsearviointi- ja palautelomake kurssin lopuksi –> teen yhteenvedon kurssipalaute-tuokiolle
  • voisi kokeilla sähköistä palautelomaketta?
Kategoriat: Arviointi