Oppimisen muuttuvat tarpeet – kohti unelmia etälukiossa 

Raportti vuorovaikutuskyselystä  

Anne Aavamaa 

Vuorovaikutuskysely suoritettiin marraskuussa 2020 Google Forms -kyselynä. Vuorovaikutuskyselyn tavoitteena oli tarkastella Sotungin etälukion tutkintotavoitteisten opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja selvittää, olisiko heillä halukkuutta lisätä vuorovaikutusta toisten Sotungin etälukion opiskelijoiden kanssa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää uusien opintojaksojen suunnittelussa.  

Vastaukset kerättiin nimettöminä. Kyselyyn vastasi 31 etälukion opiskelijaa.  

Toisten opiskelijoiden tunteminen ja yhdessä opiskelu 

Formsin vastausdiagrammi. Kysymyksen otsikko: Tunnetko tai tiedätkö toisia opiskelijoita, jotka suorittavat samoja etälukion kursseja kanssasi samaan aikaan? Valitse sopivin vaihtoehto.. Vastausten määrä: 31 vastausta.Havaintoja:  

Noin puolet (51,6 %) kyselyyn vastanneista ei tunne ketään toista etälukion opiskelijaa, eikä välitäkään tutustua muihin opiskelijoita.  

On huomioitavaa, että melko suuri osa (35,5%) kyselyyn vastanneista ei tunne ketään toista etälukion opiskelijaa, mutta kokisi, että olisi kiva tutustua johonkin toiseen opiskelijaan.  

Havaintoja:  

Valtaosa kyselyyn vastanneista (80,6 %) opiskelee mieluiten yksin.  

Noin viidesosa (19,4 %)  kyselyyn vastanneista opiskelee yksin, mutta olisi kokisi mieluisaksi opiskelemisen yhdessä jonkun toisen etälukion opiskelijan kanssa.  

Vertaisarviointi 

Pylväiden selitteet kokonaisuudessaan kaaviossa olevassa järjestyksessä:  

En, ainoastaan opettaja on antanut palautetta. Näin on hyvä jatkossakin. 

En, mutta olisi ollut kiva/hyödyllistä nähdä toisten opiskelijoiden töitä ja antaa palautetta. 

Kyllä, kursseilla on tehty myös vertaisarviointia. Koen sen höydylliseksi. 

Kyllä, kursseilla on tehty myös vertaisarviointia. Olen kuitenkin kokenut sen hyödyttömäksi. 

Kyllä, kursseilla olisi pitänyt tehdä vertaisarviointia, mutta jätin sen kokonaan tekemättä. 

En koe vertaisarviointia tarpeelliseksi osaksi opiskelua. 

Havaintoja: 

Huomattava osa (61,3 %) kyselyyn vastanneista on saanut palautetta ainoastaan opettajalta ja heidän mielestään jatkossakin palautteen voisi antaa ainoastaan opettaja.  

Kohtalaisen moni (16,1 %) kyselyyn vastanneista ei ole antanut tai saanut palautetta toisilta opiskelijoilta, mutta kokisi vertaispalautteen antamisen hyödylliseksi.  

Yhtä suuri osa (16,1 %) kyselyyn vastanneista on tehnyt vertaisarviointia ja on kokenut sen hyödylliseksi. On huomioitavaa, että yhdessä nämä kaksi vertaisarviointiin myönteisesti osallistuvaa joukkoa muodostavat lähes kolmasosan (32,2 %) kyselyyn vastanneista opiskelijoista.  

Ryhmätyöt 

Havaintoja: 

Valtaosa (61,3 %)  kyselyyn vastanneista ei kaipaa lainkaan (digitaalisia) ryhmätöitä osaksi opiskeluaan.  

Noin kolmannes (32,3 %) kyselyyn vastanneista tekisi mielellään ryhmätöitä vähäisessä määrin, mutta ei haluaisi niitä liikaa.  

Vapaat kommentit 

Kyselyssä ollut ohje:  

Tähän voit halutessasi kertoa kokemuksistasi etälukiossa opiskelusta. Voit myös esittää parannusehdotuksia etälukion toiminnan edistämiseksi. 

Poimintoja vastauksista: 

“Opiskelun alkuvaiheessa olisin mielelläni tavannut- tai ollut yhteyksissä muihin opiskelijoihin. Välillä tuli asioita vastaan, joita pähkäilin yksin, enkä viitsinyt kysyä opettajalta.”  

“Kieliä olisi kiva opiskella jonkun toisen kanssa, koska kieliä yksin opiskellessa jää puhe kokonaan pois.” 

“Opiskelun puolessa välissä tuli seinä vastaan ja pohdin pitkään, jaksanko jatkaa loppuun, taistelun voitti halu suorittaa koulu loppuun, mutta joillakin saattaa jäädä kesken. Olisi ollut kiva jutella muiden etäopiskelijoiden kanssa tuntemuksista, koska en varmasti ole ainut, joka on asiaa miettinyt jossain vaiheessa.” 

“Etäopiskelijoille voisi perustaa oman sivuston, johon voi liittyä, jos haluaa. Siellä voisi keskustella vapaasti ja kenties pyytää apua, kertoa kokemuksista tai sopia vaikka tentti-illan ennen kokeita.” 

“Vertaisarvostelu ei toiminut osallistuessani —— kurssille, mikä taas johtui Its-alustan käyttöönoton teknisistä ongelmista.” 

“Olen tykännyt etäluokiosta tähän mennessä sen nykyisessä muodossa ja tykkään toimia itsenäisesti tehtävien parissa.” 

.  

“Tähän mennessä paras vaihtoehto on ollut minulle tämä yksin opiskeleminen, niin että voin käydä rauhassa asiat läpi.” 

“Olisi hienoa välillä päästä keskustelemaan muiden oppilaiden kanssa mutta en ole varma onko tähän tällä hetkellä mahdollisuutta.” 

“Toisiin tutustuminen olisi ok, kunhan esim. ryhmätyön teko ei ole edellytys kurssin läpäisemiseksi! :)”